Regulamin

Regulamin – Szkółka KONTRA

1. Stając sic członkiem Szkółki Kontra zobowiązujesz się do wypełnienia i podpisania Deklaracji Członkowskiej.

2. Warunkiem uczestniczenia dziecka/podopiecznego w zajęciach sportowych jest zaświadczenie lekarskie o zdolności do uprawiania sportu lub pisemna zgoda rodziców/opiekunów na udział w zajęciach.

3. Zajęcia są prowadzone przez profesjonalnych trenerów dla dziewcząt i chłopców.

4. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

5. Miesięczna opłata za uczestnictwo w treningach to 120 zł przy zajęciach 60-cio minutowych, 150 zł przy zajęciach 90- cio minutowych. Opłaty należy wnosić bezpośrednio u trenerów. Składka jest niezmienna i nie zależy od ilości obecności na treningach. Opłaty należy uiścić do 10-go dnia każdego miesiąca.

6. Szkółka Kontra zapewnia zaplecze sportowe (sala sportowa, szatnie, sprzęt sportowy).

7. Obowiązkiem rodziców/opiekunów jest ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie treningów.

8. Szkółka Kontra nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni po zajęciach.

9. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych swojego dziecka/podopiecznego oraz zezwalają na nieodpłatne udostępnianie wizerunku (zdjęć oraz nagrań video z zajęć sportowych, zawodów) na stronie www.szkolka-kontra.p